ببینید چه چیزی این 10 شهر را به سالم ترین شهر در آمریکا تبدیل می کند - و چگونه می توانید آن را هر کجا که هستید تکرار کنید

سالم ترین شهرهای آمریکا مشترکات زیادی دارند - از غذا گرفته تا هزینه زندگی. آیا در یک شهر سالم زندگی می کنید؟ اینجا را پیدا کنید